Landbouw is de belangrijkste inkomstenbron

In Mali is de landbouw het levensonderhoud van meer dan 90% van de bevolking. Het zijn voornamelijk vrouwen die op het land werken en in het bijzonder vrouwen die ongelijk worden behandeld. Bovendien hebben de beperkingen in verband met de pandemie en de zeer lage regenval in 2021 een sterke impact gehad op de landbouwsector en bijgevolg op de situatie van de meeste Malinese gezinnen.

Vrouwelijke ondernemers

Om de mensen te ondersteunen die het zwaarst zijn getroffen door deze landbouwcrisis, d.w.z. vrouwen die 65% van de agrarische beroepsbevolking uitmaken, wil Karama Solidarity hun toegang tot grondbezit, krediet zonder interest en opleiding(en) vergemakkelijken. Door hen de middelen te geven om te ondernemen, kunnen ze dus in hun eigen behoeften voorzien en bijdragen aan de lokale economie.

Afin de soutenir les personnes les plus touchées par cette crise agricole, c’est-à-dire les femmes qui constituent 65% de la force de travail agricole, Karama Solidarity, vise à leur faciliter l’accès à la propriété foncière, au crédit sans intérêt et à la formation. Ainsi, en leur donnant les moyens d’entreprendre, elles pourront répondre à leurs propres besoins et contribuer à l’économie locale.

Hoe gaan we concreet te werk?

  1. Er wordt landbouwgrond toegekend aan 300 kwetsbare vrouwen. Ook krijgen ze steun om het potentieel van de verworven gronden optimaal te benutten.
  2. Er wordt ook gezorgd voor toegang tot water en een irrigatiesysteem. Elke vrouw krijgt zaadkorrels en gereedschap en krijgt training in landbouwtechnieken om een gevarieerde oogst van groenten en fruit te kunnen ontwikkelen.

Bovendien zal de oprichting van coöperaties een eerlijke en duurzame werking van het productie- en marketingsysteem mogelijk maken.

Ten slotte zullen er, om de grillen van de landbouwsector het hoofd te bieden, werkplaatsen voor zeepproductie worden opgericht als bron van economische diversificatie.