Privacyverklaring

Privacyverklaring van Karama Solidarity

 

Over het beleid tot nu toe

Bij Karama Solidarity hebben we niet gewacht op de GDPR (General Data Protection Regulation). Bij ons is de informatie die u ons toevertrouwt altijd beschermd.

In dit privacybeleid wordt op uitvoerige wijze uitgelegd hoe Karama Solidarity uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en bewaart, ook (en uitsluitend) in de interne toepassing ervan.

Wat is GDPR?

De GDPR is de nieuwe referentietekst van het Europees Parlement en de Raad over gegevensbescherming op Europees niveau. Het regelt de verwerking van persoonsgegevens van personen binnen de Europese Unie door een persoon, bedrijf of organisatie. Het hoofddoel van deze tekst is het versterken van het kader voor praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De regels van het GDPR tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle particuliere of openbare ondernemingen of organisaties in de lidstaten van de Europese Unie. Meer specifiek, aan ondernemingen of entiteiten:

– die goederen en diensten aanbieden of zich bezighouden met het gedrag van ingezetenen van de EU-Markt.

– Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens over ingezetenen van de EU.

Het reglement is dus van toepassing onafhankelijk van de plaats waar de gegevens worden verwerkt, afgezien van de statutaire zetel van het betrokken bedrijf of de betrokken entiteit, of zelfs van niet-EU-entiteiten, zolang de gegevens in kwestie betrekking hebben op ingezetenen van de EU.

De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de – al dan niet geautomatiseerde – verwerking van persoonsgegevens, ttz. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Onder identificeerbare natuurlijke persoon wordt verstaan: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer elementen die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

De gegevensverwerking, zoals gedefinieerd in de GDPR, heeft betrekking op de verzameling, de toegang, de opslag, de behandeling, de vernietiging en de raadpleging van gegevens.

Referentie Algemeen reglement op het gebied van gegevensbescherming:

Tot welke personen heeft het verzamelen en opslaan van gegevens door Karama Solidarity betrekking?

Karama Solidarity verzamelt geen massagegevens en is tevreden met informatie over een bepaalde groep mensen, waarbinnen:

 • Mensen die belangstelling hebben gehad voor de zaak en de campagnes van Karama Solidarity;
 • Mensen die hebben deelgenomen aan ten minste één actie, campagne of fondsenwerving georganiseerd door Karama Solidarity;
 • Donateurs;
 • Supporters;
 • Vrijwilligers.

Over welke data hebben we het?

Het privacybeleid dat hier wordt beschreven, heeft betrekking op de informatie die we verzamelen om onze beslissingen te nemen, om onze campagnes aan te passen, vooral door ons publiek op een intelligentere manier te bereiken en door bij de uitvoering van onze projecten zo goed mogelijk rekening te houden met uw interesses, en om onze fondsenwerving effectiever te maken. Met deze informatie willen wij u ook de best mogelijke ervaring bieden op onze website en in onze communicatie, in overeenkomst met de algemene betreffende gegevensbescherming 2016/679.

Deze informatie wordt voornamelijk verzameld wanneer: :

 • u het rechtstreeks aan ons doorgeeft ;
 • u het aan ons communiceert via sociale netwerken;
 • u het verzendt door gebruik te maken van onze website. .

Hou er rekening mee dat we alleen informatie over u kunnen verkrijgen van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter als u uw account heeft ingesteld om ons daarvoor toestemming te geven.

Direct

Uw informatie kan bij Karama Solidarity rechtstreeks aan ons worden doorgegeven via verscheidene middelen, waaronder:

 • Als u een donatie doet ;
 • Wanneer u zich inschrijft of deelneemt aan één van onze evenementen ;
 • Als u met ons communiceert, als u ons een vraag stelt;
 • LWanneer u zich abonneert op onze elektronische nieuwsbrieven;
 • Wanneer u een reactie op onze accounts op sociale netwerken plaats;
 • Wanneer u reageert op onze studies of enquêtes;
 • LWanneer u zich vrijwillig aanbiedt voor één van onze campagnes.

Indirect

We kunnen uw persoonlijke gegevens eventueel via een inzamelingsorganisatie of -platform verkrijgen (bv. iGive, Cotizup, Ogone, Gocardless), maar alleen als u hen duidelijk hebt laten weten dat u Karama Solidarity steunt en uw toestemming hebt gegeven. Wanneer u naar deze organisaties of platforms gaat, moet u verwijzen naar hun privacybeleid met betrekking tot de informatie die u hen geeft om ervoor te zorgen dat ze uw privacy respecteren, aangezien Karama Solidarity geen controle over hen heeft.

SOCIALE MEDIA

We kunnen informatie over u verkrijgen van uw accounts of sociale netwerkdiensten, zoals Facebook en Twitter, op voorwaarde dat u uw account hebt ingesteld om ons deze toestemming te geven. We zullen alleen gebruik maken van openbaar beschikbare contactinformatie als we contact moeten opnemen met de gebruiker van een sociaal netwerk. Het is dus aan te raden om uw instellingen en het privacybeleid van deze diensten, die volledig onafhankelijk zijn van Karama Solidarity, te controleren om meer te weten te komen.

Onze website

Om u te voorzien van de best mogelijke ervaring op onze site, gebruiken we “Cookies” die ons helpen de prestaties te verbeteren en het voor u gemakkelijker te maken om er te navigeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op computer worden geplaatst. Ze worden gebruikt om websites te beheren, hun prestaties te verbeteren of statistische informatie te verstrekken aan website-eigenaren. Als u zich niet prettig voelt bij het gebruik van cookies, kunt u deze via de browser beheren en controleren, inclusief het verwijderen van cookies uit uw browsegeschiedenis wanneer u de site verlaat.

 Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u om welke reden dan ook contact met ons opneemt, verzamelen we meestal de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Gemeente
 • Geslacht
 • Voorkeuren, afhankelijk van de geraadpleegde inhoud
 • Taal
 • Telefoonnummer
 • Gsm
 • E-mail

Als u doneert, kunnen we ook het volgende verzamelen:

 • uw bankrekeningnummer (die worden bewaard in overeenstemming met wettelijke verplichtingen);
 • donaties die je al hebt gedaan;
 • de datum van de schenking en de herkomst (contant, overschrijving, web);
 • de naam en het project waaraan u hebt bijgedragen./li>

Met welke middelen worden gegevens verzameld?

De bovengenoemde gegevens kunnen worden verzameld:

 • Via inschrijvingsformulieren op onze website (Karama-solidarity.be). (karama-solidarity.be) ;
 • Tijdens telefooncampagnes en straatcampagnes.
 • Tijdens vergaderingen op ons hoofdkantoor of tijdens evenementen.
 • Naar aanleiding van verzoeken om informatie of ondersteuning per e-mail, telefoon of via onze website.
 • spontaan, bij vb. wanneer u onze website raadpleegt

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Antwoord bieden op uw verzoeken en vragen.
 • Verwerking en erkenning van uw donaties.
 • Een geschiedenis van uw verplichtingen bij donateurs en supporters bijhouden.
 • Op de hoogte houden van de genomen maatregelen en de toekomstige behoeften.
 • Het bedanken en behouden van donateurs of medestanders.
 • Donateurs of sympathisanten uitnodigen om nieuwe bijdragen te leveren (schenkingen, maandelijkse donaties, giften, aankopen, legaten,…)
 • Verbeteren van de dienstverlening aan donateurs of supporters.
 • Donateurs en supporters informeren over updates op website en andere sociale netwerken met betrekking tot de organisatie en de actualiteit.
 • Het bieden van de meest effectieve en passende steun aan begunstigden en vrijwilligers.
 • Onze diensten en onze informatiemiddelen verbeteren.
 • De statistieken uitvoeren.
 • Verbeteren van onze fondsenwervingsactiviteiten.

Het gebruik van uw gegevens maken is volledig afhankelijk van de doeleinden waarvoor u ze aan ons communiceert en gaat in geen geval verder dan het kader van onze activiteiten.

In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij, zelfs niet aan een andere liefdadigheidsinstelling.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Getraind personeel:

Uw informatie is alleen toegankelijk voor opgeleide medewerkers, vrijwilligers en leveranciers. We bekijken regelmatig de lijst van mensen die toegang hebben tot uw informatie.

We gaan diepgaande informatie over leveranciers na voordat we met hen werken. We sluiten altijd een contract waarin staat hoe ze de persoonlijke gegevens die ze verzamelen of raadplegen, beheren.

Dataverwerkers:

Wij gebruiken bepaalde bedrijven om ons te helpen bij het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens en om bepaalde activiteiten namens ons uit te voeren. Onze primaire gegevensverwerkers staan hieronder vermeld, maar we kunnen af en toe gebruik maken van de diensten van andere verwerkers:

 • Bpost, onze partner voor het versturen van brieven naar onze donateurs.
 • Manufast, onze partner voor de verzending van donorbrieven.
 • Elastische e-mail, onze tool voor donormails.
 • Mailchimp, onze tool voor vrijwillige e-mails.
 • Ingenico, Atos/Worldline, voor online betalingen.
 • Gocardless, voor domiciliëring.
 • Google Analytics, onze analysetool voor websitegebruik.
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Met uitzondering van de bovengenoemde onderaannemers worden uw gegevens nooit aan derden doorgegeven, behalve in het geval van een rechterlijke beslissing waarin de openbaarmaking van de gegevens wordt bevolen.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

Wij nemen adequate technische en organisatorische maatregelen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en verlies, misbruik of wijziging ervan te voorkomen. Zo worden uw meest persoonlijke gegevens opgeslagen in onze database “ABKdon” die uitsluitend toegankelijk is via onze privé-servers op de hoofdzetel te Ulensstraat 26 in 1080 Brussel, België. De toegang “ABKdon” is beperkt tot een beperkt aantal medewerkers en is onderworpen aan identificatieprocedures voordat ze toegang krijgen en wijzigingen kunnen aanbrengen.

Karama Solidarity zet zich in om haar best te doen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. We nemen passende veiligheidsmaatregelen om het verlies, het misbruik of de wijziging op onze site tegen te gaan, bv. de codering van onze online formulieren, de systematische controle van ons netwerk en het gebruik van SSL-veiligheidsstandaarcertificaten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Karama Solidarity bewaart uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor een goed beheer van de gevraagde dienst, of zolang het nodig is om aan alle wettelijke fiscale verplichtingen te voldoen. Als u ons vraagt om geen contact meer met u op te nemen, zullen we in onze verwijderingslijst wat basisinformatie over u bewaren om ongewenste mailings in de toekomst te vermijden.

Wat kunt u doen met betrekking tot het beheer van uw persoonlijke gegevens?

De GDPR moet de rechten van de Europese ingezetenen, die de volgende rechten krijgen, versterken:

 • Recht op informatie en toegang: u kunt de mededeling van persoonlijke informatie over u vragen.
 • Recht op correctie: u kunt vragen om correctie van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. Zo kunt u eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens aanvullen.
 • Recht op verwijdering (“recht om te vergeten”): u kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens volledig te verwijderen uit onze databases.
 • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te bespreken: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensdraagbaarheid: u kunt de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn in elektronische, actuele en gestructureerde vorm verkrijgen.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen prospectie, direct marketing en profilering.

Hoe oefent u uw rechten uit?

De betrokken personen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Karama Solidarity:

 • Een e-mail te sturen naar het volgende adres [email protected]met vermelding van hun verzoek.
 • Postzending ter attentie van Karama Solidarity – Ulensstraat 26, 1080 Brussel.
 • Telefoonnummer: +32 2 219 81 84

Gelieve het post- of e-mailadres te vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. We kunnen u vragen om uzelf identificeren voordat we op uw verzoek kunnen reageren. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

Karama Solidarity verbindt zich ertoe de betrokken personen binnen 31 dagen na ontvangst van het verzoek te antwoorden of hen al dan niet op de hoogte zullen brengen:

 • De maatregelen die zijn genomen om positief op hun verzoek te reageren;
 • Of in complexe gevallen, de noodzaak en redenen om de termijn voor de behandeling van het verzoek met 2 maanden te verlengen;
 • Of de redenen voor haar passiviteit of weigering, en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit of een beroep doen op de rechter.